nasıl bir ajax komut dosyası içindeki IF deyimini kullanmak?

oy
0

i tarihtir benim datetime yazı rengi kırmızıya çevirmek yapmak istiyorum <= datetime.now bir fikrin nasıl ajax içine eğer deyimi koymak için?

İşte benim kod

<script type=text/javascript charset=utf-8>
$(document).ready(function() {
  $('#customerTable').dataTable({
    bServerSide : true,
    sAjaxSource : Customer/AjaxHandler,
    bProcessing : true,
    aoColumns: [
      {sName: CustomerId, bVisible:false},
      {sName: NamaPerusahaan,
       bSearchable: true,
       bSortable: true,
       fnRender: function (oObj){
         return '<a href=/Customer/Details/' +
           oObj.aData[0] + '>' + oObj.aData[1] + '</a>';
       }
      },
      {sName: Alamat1},
      {sName: Telephone},
      //below is the datetime
      {sName: TglNonAktif},
      {sName: Edit,
       bSearchable: false,
       bSortable: false,
       fnRender: function (oObj){
         return '<a href=/Customer/Edit/' + oObj.aData[0] + ' class=btn mini blue><i class=icon-edit></i>Edit</a>';
       }
      },
      {sName: Delete,
       bSearchable: false,
       bSortable: false,
       fnRender: function (oObj){
         return '<a href=/Customer/Edit/' + oObj.aData[0] + ' class=btn mini red><i class=icon-trash></i>Delete</a>';
       }
      }
    ]
  });
});
</script>

ve bu denetleyicisidir

public ActionResult AjaxHandler(JkueryDataTableParamModel param)
{
IEnumerable<Customer> filteredCustomers;
if (!string.IsNullOrEmpty(param.sSearch)
{
var nameFilter = Convert.ToString(Reguest[sSearch_1]);
var isAlamatSearchable = Convert.ToBoolean(Reguest[sSearch_2]);
var townFilter = Convert.ToString(Reguest[sSearch_3]);

filteredCustomers = db.Customers.Where(c => isNamaPerusahaanSearchable && c.NamaPerusahaan.ToLower().Contains(param.sSearch.ToLower())|| isNamaPerusahaanSearchable && c.Alamat1.ToLower().Contains(param.sSearch.ToLower())|| isTelephoneSearchable && c.Telephone.ToLower().Contains(param.sSearch.ToLower()));
}
else
{
filteredCustomers = db.Customers;
}
var isNameSortable = Convert.ToBoolean (Reguest[bSortable_1]);
var isAddresSortable = Convert.ToBoolean (Reguest[bSortable_2]);
var isTownSortable = Convert.ToBoolean (Reguest[bSortable_3]);
var sortColumnIndex = Convert.ToInt32 (Reguest[iSortCol_0]);

Func<Customer, Obkect> orderingFunction;
switch(sortColumnIndex)
{
case 1:
orderingFunction = (x => isNameSortable ? x.NamaPerusahaan:);
default:
orderingFunction = (x => isNameSortable ? x.NamaPerusahaan:);
break;
}

var sortDirection = Reguest[sSortDir_0];
if (sortDirection == asc)
filteredCustomers = filteredCustomers.OrderBy (orderingFunction);
else
filteredCustomers = filteredCustomers.OrderByDescending(orderingFunction);

var displayedCustomers = filteredCustomers.Skip(param.iDisplayStart).Take(param.iDisplayLength);
var result = from c in displayedCustomers select new [] { Convert.ToString(c.CustomerId), c.NamaPerusahaan, c.Alamat1, c.Telephone, c.TglNonAktif.ToShortDateString(), Edit, Delete};

return Json (new
{ 
sEcho = param.sEcho,
iTotalRecords = db.Customers.Count(),
iTotalDisplayRecords = filteredCustomers.Count(),
aaData = result
},
JsonReguestBehavior.AllowGet);
}

herhangi bir cevap helpfull olabilir: D selamlarını

Oluştur 03/06/2014 saat 01:18
kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
0

Eğer bir JavaScript inşa halinde değişmezi nesne ve bir alan daha sonra yapabilirsiniz, dinamik durumuna göre farklı bir değere sahip istiyorum:

Basit koşullar için / ifadeleri Kullanıma eğer üçlü operatörü:

{
  "color": (date <= datetime) ? "red" : "black",
  ...
}

vb daha karmaşık koşullar, ikiden fazla seçenek şeylerin, bir anonim işlevini kullanın:

{
  "color": (function() { if (...) return "red"; else return "black"; })(),
  ...
}

parantez kodu daha sonra hemen değerlendirir, bir işlev inline bildirir. Değerlendirme fonksiyon gövdesinde bağlı olarak rasgele bir sonuç verir. Sonuç, sadece belirli bir nesne anahtara karşılık gelen bir değer olacaktır.


buluşmamız (ve rengin) değişkenler nerede olduğunu dair gümüşün sorusuna @ cevap eğer JSON / ajax kodu güncelleyebilirsiniz.

Cevap 03/06/2014 saat 01:24
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more